Společné jmění manželů

 

Aktiva:

Aktiva společného jmění manželů upravuje ust. § 709 OZ tak, že součástí společného jmění je vše, co za trvání manželství nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně, s výjimkou toho, co:

  1. slouží osobní potřebě jednoho z manželů,
  2. nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů,
  3. nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,
  4. nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,
  5. nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

Součástí společného jmění je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů. Není podstatné, zda věc sama je ve společném jmění manželů nebo ve výlučném vlastnictví jednoho z nich.

Pasiva:

Pasiva společného jmění manželůpak upravuje ust. § 710 OZ tak, že součástí společného jmění jsou dluhy převzaté některým z manželů za trvání manželství, ledaže

  1. se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo
  2. je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

 

V případě Vašeho zájmu o právní služby mi napište mail nebo mne kontaktujte osobně. Vaše dotazy rovněž zodpovím i prostřednictvím zprávy

Vypořádaní společného jmění manželů

 

V případě rozvodu manželství zaniká společné jmění manželů okamžikem právní moci rozsudku o rozvodu. Od dne zániku společného jmění začíná účastníkům běžet tříletá lhůta k vypořádání společného jmění. Občanský zákoník nabízí tři varianty vypořádání společné jmění manželů následovně:

  1. vypořádaní společného jmění manželů dohodou,
  2. vypořádaní společného jmění manželů soudním rozhodnutím,
  3. uplatnění zákonná fikce vypořádání společného jmění manželů.

 Dohoda ohledně vypořádání společného jmění manželů – § 738 OZ

 
Dohoda o vypořádání společného jmění manželů musí mít vždy písemnou formu. V případě, že je předmětem dohody nemovitost, musejí být podpisy účastníků úředně ověřeny, nemovitost je pak nutné označit v souladu se zákonem o katastru nemovitostí, tato dohoda pak nabývá dohoda účinnosti vkladem do katastru nemovitostí.  Předmětem vypořádání mohou být dále movité věci, podíly ve společnostech s družstev, pohledávky a závazky. V rámci dohody je také možné sjednat finanční dorovnání podílů v rámci vzájemné kompenzace za nabytý majetek.
 

 

Vypořádání společného jmění manželů soudním rozhodnutím – § 740 OZ

 
Předmětem vypořádání společného jmění manželů můžou být jakákoliv aktiva a pasiva ze společného jmění.Žalobu na vypořádání společného jmění manželů je potřeba podat do tří let od zániku společného jmění. Žalovaná strana může navrhnout majetek k vypořádání v řízení zahájeném k návrhu žalobce, musí však tak učinit opět nejpozději do tří let po zániku společného jmění.O vypořádání rozhoduje soud podle stavu, kdy nastaly účinky zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění. Při vypořádání společného jmění manželů soudním rozhodnutím, soud vychází z toho, že podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění jsou v zásadě stejné. Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společné jmění, a je povinen nahradit, co ze společného jmění bylo vynaloženo na jeho výlučný majetek.
 
 

Uplatnění zákonné fikce vypořádání společného jmění manželů – § 741 OZ

 
Z důvodu právní jistoty občanský zákoník obsahuje nevyvratitelnou domněnku vypořádání, podle které nedošlo-li do tří let od zániku společného jmění manželů k jeho vypořádání dohodou nebo nebyl-li do tří let od jeho zániku podán návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu, platí ohledně movitých věcí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá. O ostatních movitých a nemovitých věcech, majetkových právech, pohledávkách a závazcích platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné.  Po uplynutí uvedené tříleté lhůty se již nelze domáhat vypořádání společného jmění manželů soudním rozhodnutím.

Mé další webové stránky