Rozvod manželství

Rozvod manželství je právní způsob zániku manželství, který je upraven v ust. § 755 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“). Základní předpokladem pro rozhodnutí soudu o rozvodu manželství je prokázání skutečnosti, že soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. V případě, že manželé mají nezletilé děti, lze manželství účastníků rozvést pouze tehdy, až budou pravomocně soudním rozsudkem upraveny vztahy rodičů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu manželství.

Prokázání rozvratu soužití manželů ovšem není jediným předpokladem pro rozvod manželství. Komplikace mohou nastat tehdy, pokud by rozvod byl v rozporu se zájmem nezletilého a nesvéprávného dítěte manželů, který je dán zvláštními důvody, přičemž tyto důvody soud zjišťuje v součinnosti orgánem sociálně právní ochrany dětí. Druhým příkladem, kdy soud manželství nerozvede je skutečnost, že rozvod by byl v rozpor se zájmem manžela, který se na rozvratu převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma. To neplatí, pokud manželé spolu již nežijí alespoň po dobu tří let.

Žaloba na rozvod manželství se podává okresnímu soudu (v Praze je to obvodní soud, v Brně Městský soud) v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště, pokud zde stále bydlí alespoň jeden z manželů. Není-li takového soudu, je příslušný obecný soud žalovaného, a není-li ani takového soudu, obecný soud žalobce. Soudní poplatek za rozvod manželství činí 2.000,- Kč. Dnem nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství zanikají osobní a majetková práva manželů. Manželům po rozvodu manželství zaniká vzájemná vyživovací povinnost, rozvodem manželství přestává být manžel zákonným dědicem druhého manžela. S ohledem na možnou dohodu manželů při řešení zániku manželství rozvodem, pak rozlišujeme tzv. rozvod „nesporný“ dohodou a pak klasický „sporný“ rozvod.

V případě Vašeho zájmu o právní služby mi napište mail nebo mne kontaktujte osobně. Vaše dotazy rovněž zodpovím i prostřednictvím zprávy

Nesporný rozvod- § 757 OZ

Nesporný rozvod na základě dohody manželů je nejrychlejším, nejlevnějším a nejméně zatěžujícím způsobem rozvodu manželství. Sporný rozvod manželství trvá zpravidla déle, soud je totiž povinen zkoumat příčiny rozvratu manželství s tím, že rozvrat manželství musí mít za prokázaný. Pokud se manželé dohodnou na rozvodu a druhý z manželů se k návrhu na rozvod připojí, soud manželství rozvede, aniž zjišťuje příčiny rozvratu manželství, jsou-li taxativně splněny tyto podmínky:

1. manželství trvá nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí,

2. manželé, kteří jsou rodiči nezletilého a nesvéprávného dítěte, mají soudem schválenou dohodu o úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a

3. manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu. Tato dohoda vyžaduje úředně ověřené podpisy manželů.

Mé další webové stránky